I . ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Наемодателят предоставя на наемателя за временно ползване избраните носии и реквизит, наричани по-долу ВЕЩТА, срещу възнаграждение.

Чл. 2. Наемателят се задължава да си служи с наетата вещ по предназначение – /да я използва като облекло за изпълнение на български фолклор/.

Чл. 3. Наемателят няма право да пренаема вещта без съгласието на наемодателя.

Чл. 4. (1) Наемодателят се задължава да предаде вещта на наемателя за ползване в състояние, което отговаря на целите, за които е наета. При предаването той е длъжен да посочи на наемателя всички скрити недостатъци на вещта, които са му известни.

(2) Наемателят е длъжен да провери състоянието на вещта и незабавно да съобщи на наемодателя своите възражения. В този случай наемателят може да иска съразмерно намаление на наемната цена или да развали договора, както и да иска обезщетение.

(3) Наемодателят не отговаря за недостатъците на наетата вещ, които наемателят е знаел или при обикновено внимание е могъл да узнае при сключването на договора.

(4) Предаването на вещта, нейното състояние, както и възраженията на наемателя се удостоверяват с протокол, който се прилага към настоящия договор.

 

II . ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 5. (1) Наемодателят е длъжен да предаде вещта на наемателя съобразно правилата, посочени в чл. 4 от този договор.

(2) Наемодателят е длъжен да обезпечи несмущаваното ползване на наетата вещ от наемателя.

Чл. 6. (1) Всички повреди, свързани с използването на вещта, са за сметка на наемателя.

(2) Наемателят няма право да подобрява вещта и да извършва каквито и да било промени в нея без съгласието на наемодателя.

(3) Всички разходи, свързани с ползването на вещта, са за сметка на наемателя.

Чл. 7. Наемателят е длъжен да плаща наемната цена и в сроковете, договорени предварително.

Чл. 8. (1) Наемателят е длъжен да върне вещта след прекратяването на договора в същото състояние, в което е била предадена.

(2) Наемателят дължи обезщетение за вредите, причинени виновно през време на ползването от вещта. Той дължи обезщетение и в случаите, когато вредите са причинени от трети лица.

(3) Връщането на вещта и евентуалните възражения на наемодателя се удостоверяват с протокол.

Чл. 9. Наемателят е длъжен да съобщава незабавно на наемодателя за повредите, както и за посегателствата на трети лица върху наетата вещ.

 

III . ДОГОВОР, СРОК НА ДОГОВОРА, ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 10. (1) При предаване на вещта се сключва договор, в който са вписани настоящите условия.

(2) Договорът се подписа в два еднакви екземпляра – по един за всяка от страните и се изпраща заедно с наетата вещ за сметка на наемателя.

Чл. 11. (1) Договорът се сключва за срок, който е предварително договорен, считано от датата на подписването му.

(2) Ако след изтичането на наемния срок по ал. 1 наемателят продължи да ползва наетата вещ със знанието и без противопоставянето на наемодателя, договорът се счита за продължен за неопределен срок.

Чл. 12. Договорът се прекратява:

  1. по взаимно съгласие;
  2. при изтичане на срока;
  3. едностранно с (писмено) предизвестие до другата страна, направено поне 1 /един/ ден по-рано;
  4. едностранно от наемодателя без предизвестие при неплащане на наемна вноска;
  5. при погиване на вещта.

За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на гражданското законодателство на Република България.

 

 

IV. ПЛАЩАНЕ

  1. Плащането може да стане по банков път или в брой на място.
  2. Данни за плащане по банков път:
  • Получател:   Шеве-БГ ЕООД
  • IBAN:    BG50FINV91501017685396
  • Основание:   Наем – 01.01.2000   /дата на наем/